โรงเรียนบ้านทับจาก


หมู่ที่ 4 บ้านบ้านทับจาก ตำบลบางใหญ่
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110
โทร. 077-880-007

นักกีฬา อธิบายเกี่ยวกับระบบปัจจัยด้านสุขอนามัยในการฝึกอบรมนักกีฬา

นักกีฬา

นักกีฬา ในแง่ของแนวคิดสมัยใหม่ ระบบการแข่งขัน ระบบการฝึกกีฬา ระบบปัจจัยที่เสริมการฝึกและการแข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพผลของพวกเขา ในระบบของปัจจัยที่เสริมการฝึกอบรมและการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพของพวกเขา สถานที่หลักถูกครอบครองโดยปัจจัยด้านสุขอนามัยต่างๆ ระบบการปกครองประจำวันที่มีเหตุผล สุขอนามัยส่วนบุคคล การชุบแข็ง โภชนาการเฉพาะ วิธีการกู้คืนที่ถูกสุขอนามัย

เมื่อเร็วๆ นี้ความสำคัญและบทบาทของปัจจัยด้านสุขอนามัย ในการเตรียมนักกีฬาเพิ่มมากขึ้น โครงสร้างงานและเงื่อนไขการทำงาน ของระบบปัจจัยด้านสุขอนามัยในการฝึกนักกีฬา ในประเทศของเราได้มีการพัฒนา และทดสอบระบบปัจจัยด้านสุขอนามัยในการเตรียมนักกีฬาแล้ว มีโครงสร้างเฉพาะและประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้ ปัจจัยทางสังคมและสุขอนามัยที่เหมาะสม ของสภาพแวดล้อมจุลภาค ชีวิต การศึกษา กิจกรรมด้านแรงงาน

ระบอบการปกครองประจำวันที่มีเหตุผล สุขอนามัยส่วนบุคคล การชุบแข็ง โภชนาการเฉพาะและระบบการดื่มอย่างมีเหตุผล ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยของกระบวนการฝึกอบรมและการแข่งขัน เงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการฝึกอบรมและการแข่งขัน มาตรการเสริมและสุขอนามัยเพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพ คอมเพล็กซ์เฉพาะของมาตรการด้านสุขอนามัยในการเตรียมการ และประสิทธิภาพของนักกีฬาในสภาวะที่ยากลำบาก ควรใช้ระบบปัจจัยด้านสุขอนามัย

นักกีฬา

ในการฝึกนักกีฬาทุกขั้นตอน โค้ช เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และนักกีฬามีส่วนร่วมในการดำเนินการ ควรเน้นว่าผลกระทบเชิงบวกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้น แสดงออกมาด้วยการใช้องค์ประกอบทั้งหมดของระบบที่ซับซ้อน การกำหนดเป้าหมายของระบบปัจจัยด้านสุขอนามัยในการฝึกนักกีฬา คือการส่งเสริมการรักษาและส่งเสริมสุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการกีฬา ยืดอายุกีฬา ป้องกันการบาดเจ็บจากกีฬา และปรับนักกีฬาให้เข้ากับการฝึกและการแข่งขันในสภาวะที่ยากลำบากได้

การทำงานของระบบปัจจัยด้านสุขอนามัย ในการเตรียมนักกีฬานั้นดำเนินการโดยการสร้างตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด สำหรับโปรแกรมในทุกองค์ประกอบ โปรแกรมเหล่านี้รวบรวมโดยคำนึงถึงลักษณะของกีฬา ขั้นตอนและเงื่อนไขการฝึก ลักษณะเฉพาะของนักกีฬา การนำโปรแกรมสำหรับองค์ประกอบต่างๆ ของระบบปัจจัยด้านสุขอนามัยไปใช้ดำเนินการโดยใช้การควบคุมที่ซับซ้อน ข้อมูลการควบคุมทำให้คุณสามารถปรับเปลี่ยน แต่ละโปรแกรมได้อย่างเหมาะสม

ปัจจัยทางสังคมและสุขอนามัยที่เหมาะสม ของสิ่งแวดล้อมจุลภาคมีบทบาทสำคัญในการเตรียมนักกีฬา พวกเขาแสดงออกในความสัมพันธ์และอิทธิพลของผู้คนรอบตัวนักกีฬา พ่อแม่ ญาติ เพื่อน สมาชิกของทีมการศึกษาและกีฬา อิทธิพลอย่างต่อเนื่องของพวกเขา สามารถมีผลกระทบเชิงบวกหรือเชิงลบต่อสภาพจิตใจของนักกีฬา การฝึกคุณธรรมและตามเจตนารมณ์ของเขาและการแสดงกีฬา โค้ชและครูควรตระหนักและติดตามปัจจัยทางสังคม

รวมถึงสุขอนามัยของสภาพแวดล้อมจุลภาคของนักกีฬาเป็นอย่างดี ตลอดจนใช้มาตรการทั้งหมดเพื่อปรับปรุง ในกรณีที่มีการละเมิดสภาพภูมิอากาศทางจิตวิทยาที่เหมาะสมที่สุด ในสภาพแวดล้อมของนักกีฬาให้ใช้มาตรการที่เด็ดขาดในเวลาที่เหมาะสม เพื่อทำให้เป็นปกติโดยใช้วิธีการ และวิธีการต่างๆ ในการสอนและอิทธิพลอื่นๆ สำหรับสิ่งนี้ สภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสมมีส่วนอย่างมาก ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและการฟื้นตัวได้เร็วที่สุด พัฒนาการของนักกีฬา

ที่อยู่อาศัยต้องเป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่เกี่ยวข้อง และจัดเตรียมเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับนักกีฬาในการพักผ่อน สุขอนามัยส่วนบุคคลและรับวารีบำบัดเพื่อการบูรณะ คุณสมบัติของการฝึกหรือกิจกรรมการทำงานของนักกีฬา จะต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนกระบวนการฝึกซ้อมทุกประเภท ในช่วงกิจกรรมการศึกษา แรงงานที่รุนแรง ระดับการฝึกอบรมและการแข่งขันจะลดลงบ้าง ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการวางแผนการฝึกอย่างมีเหตุผล

ในไมโครไซเคิลรายสัปดาห์ และการพัฒนาระบบการปกครองประจำวัน นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการสลับกิจกรรมการศึกษา การฝึกอบรมกิจกรรมการพักผ่อน และการฟื้นฟูอย่างถูกต้องตลอดทั้งสัปดาห์และในแต่ละวัน ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยเพื่อฝึกซ้อมและแข่งขัน หลักการด้านสุขอนามัยหลักของการสร้างกระบวนการฝึกซ้อม และการจัดการแข่งขันคือการให้ผลในการปรับปรุงสุขภาพ ซึ่งแสดงออกในการเสริมสร้างสุขภาพและปรับปรุงประสิทธิภาพของนักกีฬา

ในระหว่างการฝึกอบรมและการแข่งขัน ครูและโค้ชไม่ควรแยกเฉพาะกรณีที่เป็นไปได้ ของการละเมิดสุขภาพของนักกีฬา แต่เหนือสิ่งอื่นใดใช้วิธีและวิธีการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงสุขภาพของผู้ที่เกี่ยวข้อง สิ่งสำคัญด้านสุขอนามัยคือการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ซึ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่เริ่มการฝึก จากการศึกษาอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพ ข้อมูลมานุษยวิทยาและสภาพการทำงาน แพทย์ตัดสินใจเข้ารับการฝึกและร่วมกับโค้ช จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับความเหมาะสม

การฝึกกีฬาประเภทใดประเภทหนึ่ง การควบคุมทางการแพทย์และการสอนเป็นประจำ เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการฝึกกีฬาที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างผู้ฝึกสอนและแพทย์ ในกระบวนการฝึกอบรม ควรทำการตรวจร่างกายอย่างเป็นระบบ การสังเกตการสอนและการสอนทางการแพทย์และการสังเกตตนเอง การวิเคราะห์ร่วมของผลลัพธ์จากการสังเกตเหล่านี้ ช่วยให้คุณจัดการกระบวนการฝึกอบรมได้สำเร็จ ส่งผลให้การฝึกอบรมมีสุขภาพ

ควรวางแผนและดำเนินการฝึกอบรมโดยคำนึงถึงเพศ และลักษณะอายุของผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้จึงมีการใช้วิธีการและวิธีการฝึกอบรมที่จำเป็น และการแข่งขันจะได้รับการปรับให้เป็นมาตรฐานในบางวิธี จะต้องเพียงพอต่อสมรรถภาพการทำงานของนักกีฬา สิ่งสำคัญในการป้องกันที่ดีคือการใช้อย่างแพร่หลาย ในกระบวนการฝึกอบรมของเครื่องมือและวิธีการสอนต่างๆ ที่มุ่งเป้าไปที่การฟื้นตัวของร่างกายนักกีฬาได้เร็วที่สุด ในทุกขั้นตอนของการฝึกอบรม

ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยที่บังคับใช้ คือการไม่สามารถยอมรับการใช้การฝึกอบรมหรือวิธีการแข่งขันใดๆ และวิธีการที่อาจทำให้เกิดความผิดปกติด้านสุขภาพสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง โค้ชต้องใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมด เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และสร้างสภาวะที่เหมาะสมในห้องเรียน และป้องกันผลกระทบด้านลบต่อร่างกายของนักกีฬา จากปัจจัยแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์ อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำ การแผ่รังสีแสงอาทิตย์ที่รุนแรง

ภายใต้สภาวะภายนอกที่อาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพสำหรับนักกีฬา การฝึกและการแข่งขันเป็นไปไม่ได้ เพื่อเพิ่มผลการปรับปรุงสุขภาพของการฝึกกีฬา ควรใช้ผลประโยชน์ของพลังธรรมชาติ ของธรรมชาติในร่างกายอย่างกว้างขวาง เพื่อให้แน่ใจว่าการฝึกซ้อมกีฬา โดยรวมมีการปรับปรุงสุขภาพ และการป้องกันการฝึกหนักเกินไปและความเครียด กระบวนการฝึกอบรมควรดำเนินการบนพื้นฐาน ของหลักการสอนทั่วไปและรูปแบบเฉพาะของการฝึก

ในกระบวนการฝึกนักกีฬาหญิง การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยหลายประการเป็นสิ่งสำคัญ ประการแรกเมื่อวางแผนกระบวนการฝึกอบรม จำเป็นต้องคำนึงถึงลักษณะทางกายวิภาค และสรีรวิทยาหลักของร่างกายผู้หญิงดังต่อไปนี้ ผู้หญิงมีตัวบ่งชี้พัฒนาการทางร่างกาย ในระดับที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับผู้ชาย เนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อของพวกเขามีน้ำหนัก 32 ถึง 35 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวและในผู้ชาย 40 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่านั้น

แต่เนื้อเยื่อไขมันในผู้หญิงนั้นมากกว่าผู้ชาย 10 เปอร์เซ็นต์ ตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งในผู้หญิงต่ำกว่าผู้ชาย ในเวลาเดียวกันความแข็งแรงของกล้ามเนื้อผนังหน้าท้อง ในผู้หญิงนั้นน้อยกว่าผู้ชาย 30 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพืชพันธุ์ในผู้หญิงมากกว่านักกีฬาชาย นักกีฬาต้องการการพักผ่อนมากกว่านักกีฬาชาย

ทางจิตและอารมณ์ในผู้หญิงมีความเสถียรน้อยกว่าผู้ชาย ลักษณะทางชีวภาพของสตรีมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด กับรอบประจำเดือนของรังไข่ ซึ่งปรากฏขึ้นเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ โดยปกติแล้วจะอยู่ที่ 12 ถึง 15 ปี โดยปกติจะเกิดขึ้นอีกหลังจาก 21 ถึง 28 วันและใช้เวลา 2 ถึง 7 วัน ด้วยภาระการฝึกที่สำคัญ รอบประจำเดือนสามารถขยายได้ถึง 36 ถึง 42 วัน นักกีฬา โค้ชและแพทย์ควรติดตามการเปลี่ยนแปลงในความเป็นอยู่ การเล่นกีฬาที่เกี่ยวข้องกับรอบเดือนอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการวางแผนกระบวนการฝึกอบรม และผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้องในการแข่งขัน ในระหว่างตั้งครรภ์ห้ามแข่งขันแต่แนะนำให้ออกกำลังกาย ธรรมชาติและปริมาณของการออกกำลังกายถูกกำหนดไว้สำหรับนักกีฬาแต่ละคน โดยมีการปรึกษาหารือร่วมกันของแพทย์และโค้ช ควรดูแลเป็นพิเศษในช่วง 3 ถึง 4 เดือนแรก การตั้งครรภ์หลังจากช่วงเวลานี้อนุญาตให้ทำแบบฝึกหัดกายภาพบำบัดเชิงซ้อน

 

 

บทความที่น่าสนใจ : พิษ อธิบายอาหารเป็นพิษที่ไม่ใช่จุลินทรีย์และพิษจากพืชมีพิษที่มีตามธรรมชาติ

บทความล่าสุด